ห้องสมุด 3D

 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และรู้หนังสือ ภายในปี 2555

 

วัตถุประสงค์         

ให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95

ให้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม

เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อปลูกฝังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ยั่งยืนทุกรูปแบบ

 

เป้าหมาย                

ให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95

 

องค์ประกอบ

  1. หนังสือดี
  2. บรรยากาศดี
  3. บรรณารักษ์ดี

 

กลุ่มของห้องสมุด 3 กลุ่ม

  1. กลุ่ม A คือ ห้องสมุดที่มีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน
  2. กลุ่ม B คือ ห้องสมุดที่มีความพร้อมด้านใดด้านหนึ่ง
  3. กลุ่ม C คือ ห้องสมุดที่ไม่มีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน

 

วิธีการ    

1.        สร้างแรงจูงใจให้เด็กไทยรักการอ่านและเขียนภาษาไทย

2.        การให้คะแนนในการเรียนการสอน

3.        หลักสูตรกำหนดให้มีชั่วโมงส่งเสริมการอ่านและการเขียนไทย

4.        คณะรัฐมนตรีมีมติให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการอ่าน และรู้หนังสือ ภายในปี 2555
โดยได้กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ ให้คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 95

5.        ให้ค่าเฉลี่ยการอ่านหนังสือของคนไทยเพิ่มขึ้นจากปีละ 5 เล่ม เป็น 10 เล่ม

6.        เพิ่มแหล่งการอ่านครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

7.        สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อปลูกฝังการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ยั่งยืนทุกรูปแบบ