หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

พ.ศ. 2551

 

วิสัยทัศน

                มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษยที่ มีความสมดุลทั้งด้านรางกาย ความรู คุณธรรม

มีจิตสำนึกใน ความเป็นพลเมืองไทย และเป็น พลโลก

ยึดมั่นในการปกครองตาม ระบอบประชาธิปไตย อันมี พระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

มี ความรูและทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาตอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต

มุ่งเน้นผูเรียนเป็นสำคัญ บนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ

 

หลักการ

1.        เพื่อความเปนเอกภาพของชาติ

2.        เพื่อปวงชน

3.        สนองการกระจายอํานาจ

4.        มีโครงสรางยืดหยุ่นทั้งดานสาระการเรียนรู เวลา และการจัดการเรียนรู

5.        เนนผูเรียนเป็นสําคัญ

6.        สําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุ่มเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู และประสบการณ์

 

จุดหมาย

1.        มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.        มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

3.        มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

4.        มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป็นประมุข

5.        มีจิตสำนึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมมีจิตสาธารณะที่มุงทำประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (ความสามารถ)

1.        การสื่อสาร

2.        การคิด

3.        การแกปญหา

4.        การใชทักษะชีวิต

5.        การใชเทคโนโลยี

6.        คุณลักษณะอันพึงประสงค์

6.1.    รักชาติ ศาสนกษัตริย

6.2.    ซื่อสัตยสุจริต            

6.3.    มีวินัย

6.4.    ใฝเรียนรู

6.5.    อยูอยางพอเพียง

6.6.    มุงมั่นในการทํางาน

6.7.    รักความเปนไทย

6.8.    มีจิตสาธารณะ

 

 

ตัวชี้วัด

 

1.        ตัวชี้วัด ชั้นป      เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนแตละชั้นปในระดับการศึกษาภาคบังคับ(ประถมศึกษาปที่ 1 – มัธยมศึกษาปที่ 3)

2.        ตัวชี้วัด ชวงชั้น   เปนเปาหมายในการพัฒนาผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(มัธยมศึกษาปที่ ๔- ๖)

หลักสูตรไดมีการกำหนดรหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด เพื่อความเข้าใจและใหสื่อสารตรงกัน ดังนี้

ว 1.1 ป. 1/2              

              กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

                                1.1            สาระที่ 1                   มาตรฐานขอที่ 1

ป 1/2        ตัวชี้วัด ป.1                ขอที่ 2

                                               

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.        กิจกรรมแนะแนว

2.        กิจกรรมนักเรียน

2.1.   กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชน และนักศึกษาวิชาทหาร

2.2.   กิจกรรมชุมนุม ชมรม

3.        กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน

                       

ระดับการศึกษา

1.        ระดับประถมศึกษา                            เนนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

2.        ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                   มีทักษะการใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือ มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาตอ

3.        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ

 

การจัดเวลาเรียน

1.        ระดับชั้นประถมศึกษา                        จัดเวลาเรียนเปนรายป โดยมีเวลาเรียน     วันละไมเกิน        5 ช.ม.

2.        ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน                จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน       วันละไมเกิน        6 ช.ม.                (40 ช.ม./ภาคเรียน = หนวยกิต)

3.        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                                จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน        วันละไมนอยกวา 6 ช.ม.                (40 ช.ม./ภาคเรียน = หนวยกิต)

 

โครงสร้างเวลาเรียน

กลุ่มสาระฯ/กิจกรรม

เวลาเรียน

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4 - 6

ภาษาไทย

200

200

200

200

200

200

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

240 (6นก.)

คณิต

200

200

200

200

200

200

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

240 (6นก.)

วิทย

80

80

80

80

80

80

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

240 (6นก.)

สังคม

80

80

80

80

80

80

120 (3นก.)

120 (3นก.)

120 (3นก.)

240 (6นก.)

สุขศึกษา

80

80

80

80

80

80

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

80 (2 นก.)

120 (3นก.)

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

80 ( 2 นก.)

80 ( 2 นก.)

80 ( 2 นก.)

120 ( 3 นก.)

การงานอาชีพ

40

40

40

40

40

40

80 ( 2 นก.)

80 ( 2 นก.)

80 ( 2 นก.)

120 ( 3 นก.)

ต่างประเทศ

40

40

40

40

40

40

120 ( 3นก.)

120 ( 3นก.)

120 ( 3นก.)

240 ( 6นก.)

เวลาเรียน(พื้นฐาน)

800

800

800

800

800

800

840 (21นก.)

840 (21นก.)

840 (21นก.)

1,560 (39นก.)

พัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

120

120

120

360

จุดเน้น รร.

ปีละไม่เกิน  80 ชั่วโมง

ปีละไม่เกิน 240 ชั่วโมง

ไม่น้อยกว่า 1,560 ชั่วโมง

เวลาทั้งหมด

ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี

ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี

รวม3ปีไม่น้อยกว่า3,600ชั่วโมง

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน

1.        ระดับประถมศึกษา                            รวม 6 ป    จํานวน  60 ชั่วโมง

2.        ระดับมัธยมศึกษาตอนตน                   รวม 3 ป    จํานวน 45 ชั่วโมง

3.        ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                รวม ๓ ป   จํานวน ๖๐ ชั่วโมง

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1.        การประเมินระดับชั้นเรียน                  สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด

2.        การประเมินระดับสถานศึกษา             เพื่อตัดสินผลการเรียนของผูเรียน เปนรายป/รายภาค

3.        การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา   ประเมินคุณภาพผูเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

4.        การประเมินระดับชาติ                        ประเมินคุณภาพผู เรียนในระดับชาติ (สถานศึกษาตองจัดใหผูเรียนทุกคน)

(ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.6  เข้ารับการประเมิน  ผลการประเมินใชเทียบเคียง + วางแผน)

 

เกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน

1.        การตัดสิน การใหระดับและการรายงานผลการเรียน

1.1.    การตัดสินผลการเรียน

ระดับประถมศึกษา

มีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด

                                                ไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

                                                ไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

ไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ระดับมัธยมศึกษา

มีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ

ไดรับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผานตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด

                                                ไดรับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

ไดรับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑที่สถานศึกษากําหนด ในการอาน คิดวิเคราะหและเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1.2.    การใหระดับผลการเรียน

                                ระดับประถมศึกษา   

การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค  (ดีเยี่ยม  ดี  ผาน)

                                                การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ผ่าน  ไมผาน)

ระดับมัธยมศึกษา

                                                การประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค (ดีเยี่ยม  ดี  ผาน)

                                                การประเมินกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (ผ่าน  ไมผาน)