กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยินดีต้อนรับ

 
กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
นโยบาย

สรุป

 

แผนกลยุทธ์โรงเรียนนนทรีวิทยา

 

เว็บไซต์

Download

เอกสาร

การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท กระบวนการและขั้นตอน

 

Download

แบบฟอร์ม

ขั้นเตรียมการ

แบบฟอร์มการเขียนโครงการ

ตัวอย่าง

แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดค่าใช้จ่าย/วัสดุ/
ครุภัณฑ์ ในการดำเนินงานตามโครงการ

ตัวอย่าง

 

ขั้นดำเนินการ

แบบฟอร์มการเขียนบันทึกข้อความขอดำเนินการและ
ใช้งบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามโครงการ

ตัวอย่าง

 

ขั้นติดตาม รายงาน ประเมินผล

แบบฟอร์มการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ตามโครงการ

 

 

ทุกโครงการ ให้สรุปรายงานเป็นรูปเล่มโครงการละ 1 เล่ม

โดยมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้

  • สำเนาโครงการ
  • คำสั่ง / หนังสือรับ – ส่ง จากทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
  • ผลการประเมินกิจกรรม
  • สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ (ตามแบบฟอร์ม)
  • หลักฐานประกอบการดำเนินงาน เช่น ภาพถ่าย , สำเนาเกียรติบัตร , สำเนาการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

**ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ หลังดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน 7 วัน**

 

 

 

ตัวอย่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

 รองผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 
ประชาสัมพันธ์

**ยินดีต้อนรับ**

ยินดีต้อนรับนายชาย จันทร์งาม รองผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

**ส่งสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ**

ขอความร่วมมือ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน

ส่งสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2552

ภายในวันที่ 27 มกราคม 2553

 

ทุกโครงการ ให้สรุปรายงานเป็นรูปเล่มโครงการละ 1 เล่ม

โดยมีส่วนประกอบอย่างน้อย ดังนี้

  • สำเนาโครงการ
  • คำสั่ง / หนังสือรับ – ส่ง จากทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ถ้ามี)
  • ผลการประเมินกิจกรรม
  • สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ (ตามแบบฟอร์ม)
  • หลักฐานประกอบการดำเนินงาน เช่น ภาพถ่าย , สำเนาเกียรติบัตร , สำเนาการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

**ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา**

ขอความร่วมมือ ให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน

เตรียมรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2552

ในวันที่ 27 - 29 มกราคม 2553

Download

แบบฟอร์มการประเมิน

(มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา)

 

ต้องการศึกษาเพิ่มเติม

 

**การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553**

กลุ่มนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอขอบพระคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงาน ต่างๆ

ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน จนบรรลุผลสำเร็จไปด้วยดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

 

 

 

 

 

ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 23 มกราคม 2553 เวลา 01.45 น.