โครงสร้างรายวิชา  วิทยาศาสตร์พื้นฐาน1   รหัสวิชา ว31102    ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  4    เวลาเรียน         60  ชั่วโมง

                                                                                                                                                                  คะแนนเต็ม    100 คะแนน

 

ลำดับที่

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

(key concept)

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

เวลา

(ชั่วโมง)

น้ำหนักคะแนน

1

ว3.1 ม.4/1

ว3.1 ม.4/2

ว3.1 ม.4/3

อะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่รวมกันในนิวเคลียส โดยมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ  และอยู่ในระดับพลังงานต่างกันสมบัติทางเคมีและทางกายภาพหลายประการของธาตุในตารางธาตุจะแปรเปลี่ยนไปตามเลขอะตอมที่เพิ่มขึ้น

โครงสร้างของอะตอมและตารางธาตุ

10

10

2

ว3.1 ม.4/4

ว3.1 ม.4/5

ธาตุ เป็นสารบริสุทธิ์เนื้อเดียวที่มีองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว มีสมบัติเฉพาะตัวและจุดเดือดจุดหลอมเหลวคงที่

สารประกอบ  เป็นสารบริสุทธิ์ที่เกิดจากธาตุตั้งแต่  2 ชนิดขึ้นไป รวมตัวกันทางเคมีในอัตราส่วนโดยมวลคงที่ มีจุดเดือด  จุดหลอมเหลวคงที่และมีสมบัติต่างจากธาตุองค์ประกอบเดิมและไม่สามารถแยกกลับเป็นสารเดิมได้โดยง่าย

ธาตุและสารประกอบ

10

10

3

ว3.2 ม.4/1

ว3.2 ม.4/2

ปฏิกิริยาเคมี เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่ มีสมบัติต่างจากสารเดิม

ปฏิกิริยาเคมี

8

10

สอบกลางภาค

2

15

4

ว3.2 ม.4/3

ว3.2 ม.4/4

ปิโตรเลียม เป็นสารประกอบสถานะต่างๆ ที่มีไฮโดรคาร์บอนเป็นตัวประกอบหลัก ได้แก่ น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว

ปิโตรเลียม

6

10

5

ว3.2 ม.4/5

พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่  ประกอบไปด้วยหน่วยซ้ำกันของมอนอเมอร์หลายๆหน่วยมาทำปฏิกิริยากัน

พอลิเมอร์

10

10

6

ว3.2 ม.4/6

ว3.2 ม.4/7

ว3.2 ม.4/8

ว3.2 ม.4/9

สารชีวโมเลกุล เป็นสารอินทรีย์ที่สิ่งมีชีวิตสังเคราะห์ขึ้น เช่น ไขมัน น้ำมัน โปรตีน คาร์โบไฮเดรต กรดนิวคลีอิก จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีธาตุไฮโดรเจนและคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลักแต่ละชนิดมีโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาที่ต่างกัน ทำให้มีหน้าทีและประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกัน

สารชีวโมเลกุล

12

15

สอบปลายภาค

2

20

รวม

60

100