1. การใช้จดหมายเวียน.....
.............
จดหมายเวียน จะเพิ่มความสะดวกในการป้อนชื่อผู้รับจดหมาย.... ในกรณีที่มีจดหมาย เนื้อความเดียวกัน แต่ส่งไปยังผู้รับ 10 คน เราไม่จำเป็นต้องพิมพ์จดหมายทั้ง 10 ฉบับ เพียงแต่ ใช้จดหมายฉบับเดียว แล้วสร้างฐานข้อมูลรายชื่อผู้รับเท่านั้น

.............ตัวอย่างการสร้างจดหมายเวียน

.............1. เตรียมรายชื่อของผู้รับจดหมาย โดยสร้างมา 1 แฟ้ม ตามตัวอย่าง ชื่อแฟ้ม ตารางรายชื่อ.DOC
และ เตรียมแฟ้มจดหมาย อีก 1 แฟ้ม ชื่อ จดหมาย001.DOC
.............2. เปิดแฟ้ม จดหมาย001.DOC ....นำเคอร์เซอร์ ไปวางไว้หลัง คำว่า เรียน
.............3. คลิกเมนู เครื่องมือ > จดหมายเวียน (ดังภาพ)

.............3. ในกรอบ คลิกปุ่ม สร้าง > จากจดหมาย

.............4. คลิกปุ่ม หน้าต่างที่ใช้านอยู่

.............4. ในคลิกปุ่ม รับข้อมูล > เปิดแหล่งข้อมูล

...............5. ให้เลือกแฟ้มที่มีรายชื่อผู้รับจดหมาย (ตามตัวอย่างนี้ คือ ตารางรายชื่อ.doc ) คลิก ปุ่ม เปิด

.............66. ให้คลิกปุ่ม แทรกเขตข้อมูลผสาน เลือก M_ชื่อ_สกุล

...............777. หน้าคำว่า เรียน จะมี เขตข้อมูลชื่อ <<M_ชื่อ_สกุล>> จากนั้น ให้คลุมทึบ (ดังภาพ)

...............778. ต่อไป ให้คลิกปุ่ม ....และคลิกปุ่ม จะมีรายชื่อในเขตข้อมูลแสดงออกมา ตามลำดับ คนที่ 1 , 2 , 3 หรือ ต่อๆไป

2. การพิมพ์ซองจดหมาย

.............ขั้นตอนการพิมพ์ซองจดหมาย
..............1. คลิก เมนู เครื่องมือ > ซองจดหมายและป้าย.....
..............2. แถบ องจดหมาย จะมีช่องสำหรับพิมพ์ที่อยู่ผู้รั และที่อยู่ส่งกลับ

..............3. เลือกซองขนาดซองจดหมาย ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก.. จะปรากฎกรอบ ตัวเลือกซองของจดหมาย ในแถบ ตัวเลือกซองของจดหมาย ส่วน แถบ ตัวเลือกการพิมพ์ เป็นการเลือกวิธีป้อน ดังภาพ ....

 


 

[ กลับไปหน้าเมนูบทเรียน ] บทเรียนทัดไป