1.การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิกที่ เมนูแฟ้ม เลื่อนเมาส์ลงมาที่ตั้งค่าหน้ากระดาษ
จะปรากฏแถบคำสั่ง 4 แถบ คือ
ขอบกระดาษา , ขนาดกระดาษ , แหล่งกระดาษและเค้าโครง

........ขอบกระดาษ ค่าปกติของโปรแกรมที่กำหนดไว้ ดังภาพ

........ค่าปกติ ขอบกระดาษ ของโปรแกรม กำหนดให้ ด้านบน - ด้านซ้าย = 1.25" (นิ้ว) หรือ 3.17 cm. ส่วนด้านล่าง-ด้านขวา = 1" (นิ้ว) หรือ 2.54 cm ทั้งนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงค่าขอบกระดาษได้ และตั้ง ค่าเริ่มต้น ทุกครั้งที่เปิดใช้งานในครั้งต่อไป

........ช้กับ ค่าปกติคือ ทั้งเอกสาร ผู้ใช้สามารถเลือก ได้ทั้งเอกสารหรือจากจุดนี้ไปข้างหน้า

.......ขนาดกระดาษ ค่าปกติของโปรแกรมที่กำหนดไว้ คือ A4(210x297 mm) , ความกว้าง/ความสูง = 8.27"x11.69" ,
.............การวางแนว กำหนดแนวตั้ง / หรือแนวนอน โดยจะมีตัวอย่างอยู่ทางด้านขวา

......ในช่อง ช้กับ: สามารถกำหนดโดยคลิกปุ่ม เพื่อกำหนด ทั้งเอกสาร หรือ จากจุดนี้ไปข้างหน้า

......การตั้งค่าขนาดกระดาษแบบอื่นๆ

.......1. ขนาดกระดาษ F14

.............ขนาดกระดาษ F14 เป็นกระดาษยาว ใช้งานตามประสงค์ เช่น การพิมพ์เอกสารลงกระดาษไข ,การพิมพ์แผ่นพับ หรือการพิมพ์ในโฆษณา ต่างๆ ให้เลือก ขนาดกระดาษ Legal (8.5x14 in) ความกว้าง 8.5 นิ้ว ความยาว 14 นิ้ว

..

2.การสร้างเอกสารใหม่
............โดยปกติเมื่อเปิดใช้งานโปรแกรม Word97 โปรแกรมจะสร้างแฟ้มเอกสารใช้ให้เองอัตโนมัติ ชื่อแฟ้ม เอกสาร1(ยังไม่มีการบันทึก) ผู้ใช้สามารถสั่งบันทึกในชื่อใหม่ได้ภายหลัง ตามความต้องการ

.......คำสั่งในการสร้างเอกสารใหม่ มีหลายแบบ ได้แก่ กดแป้น Ctrl+N หรือ คลิกที่แฟ้ม > สร้าง หรือ คลิกปุ่มไอคอน
.......เมื่อใช้คำสั่งสร้างเอกสาร โดยกดแป้น Ctrl+N โปรแกรมจะเปิดหน้าเอกสารใหม่ให้อัตโนมัติ ชื่อ เอกสาร2 หรือ เอกสาร3 ตามลำดับ
.......หากคลิกที่แฟ้ม > สร้าง จะปรากฏหน้าต่างคำสั่ง โดยมีแถบ 4 แถบ ดังภาพ

.......ในแถบรายการทั้ง 4 ค่าปกติสำหรับการใช้งาน คือ แถบ General > เอกสารเปล่า สำหรับแถบอื่นๆ จะเป็นแบบเอกสารที่โปรแกรมได้สร้างมาให้ใช้ โดยผู้ใช้งานแทบจะไม่ต้องตกแต่งเอกสารเลย เพียงแต่แก้ไขข้อความหรือรูปภาพที่ตนเองต้องการเท่านั้น

.......แต่ถ้าคลิกไอคอน โปรแกรมจะไม่ปรากฏหน้าต่าง แต่จะสร้างให้อัตโนมัติในรูปแบบเอกสารเปล่า เหมือนกับ กดแป้น Ctrl+N

3.การบันทึกเอกสารใหม่ ...หมายถึง การบันทึกเอกสารครั้งแรก ซึ่งการบันทึกครั้งแรก จะต้องตั้งชื่อเอกสารตามที่ผู้ใช้ต้องการ โดยพิมพ์ทับ ลงในช่อง ชื่อแฟ้ม ซึ่งโปรแกรมตั้งชื่อให้เองโดยอัตโนมัติแล้ว (ดังภาพ คือ Doc2)

...........ขั้นตอนการบันทึก ให้ใช้เมาส์คลิกไอคอน หรือ คลิกเมนู แฟ้ม > บันทึก

............การตั้งชื่อแฟ้ม ผู้ใช้กำหนดชื่อเองได้ จะให้ชื่อภาษาไทย หรือ อังกฤษ จำกัดจำนวนอักขระ/ตัวอักษรไม่เกิน 255 ตัว เมื่อตั้งชื่อแฟ้มเอกสารเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม บันทึก

.............หลังบันทึกแฟ้มเอกสาร ชื่อแฟ้มที่ถูกบันทึกจะปรากฏอยู่บนแถบชื่อเรื่อง (Title bar) สำหรับการบันทึกในครั้งต่อไปให้ คลิกไอคอน โปรแกรมจะทำการบันทึกโดยแสดงสถานะการบันทึกที่ แถบสถานะ(Status bar)

4.การเปิดเอกสาร ให้ใช้เมาส์คลิกไอคอน หรือ คลิกเมนู แฟ้ม > เปิด

.......มุมมองเปิดเอกสาร

......... โดยจะมีคำอธิบายของแต่ละปุ่มไอคอน...การเลือกแฟ้มเพื่อเปิด ให้คลิกที่ชื่อแฟ้มเอกสารที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่ม เปิด

5.การปิด / ย่อแฟ้มเอกสาร หน้าต่างของแฟ้มเอกสารจะมีปุ่มควบคุม (Control Menu)

 

  1.ชุดปุ่มควบคุมแถวบน จะเป็นชุดควบคุม โปรแกรม

2. ชุดปุ่มควบคุมแถว 2 จะเป็นชุดควบคุม แฟ้มเอกสาร

  ปุ่มย่อ ลง Task bar (Minimize)   ....การย่อโปรแกรม ลง แถบงานหรือ Task bar เพื่อสะดวกสำหรับการสลับใช้
โปรแกรมอื่นๆ เช่น การเรียกใช้งานโปรแกรม โดยการดับเบิลคลิก ไอคอนหรือ
Shortcut บนเดสท็อป (DeskTop)
....การย่อเอกสาร เพื่อสะดวกในการคัดลอก ,การเปรียบเทียบ ,การตรวสอบคำ
- ข้อความ หรือ การแก้ไขอื่นๆ
  ปุ่มคืนสภาพ (Restore)   ....เป็นการเรียกหน้าต่างโปรแกรมที่ย่อลงในแถบงาน คืนกลับมาเป็นหน้าต่างปกติ
  ปุ่มปิด (Close)   ....การปิด - ยกเลิกการใช้งาน

.......ปุ่มย่อ (Minimize) ใช้ในกรณีที่ผู้ใช้เปิดแฟ้มเอกสารพร้อมกันหลายๆแฟ้ม และต้องการใช้ในเวลาเดียวกัน แฟ้มเอกสารจะถูกย่อลงอยู่ด้านล่างขวาของโปรแกรม ดังภาพ ......ถ้าต้องการเรียกแฟ้มกลับมาใช้ต่อ ให้คลิกตรงชื่อแฟ้ม แล้วคลิกคืนค่า ถ้าหากต้องการเลิกใช้ ให้คลิกที่คำสั่ง..... x ปิด .Ctrl+W

6.มุมมองเอกสาร

............มุมมองเอกสารในค่าปกติ คือ เค้าโครงหน้ากระดาษ ส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ไม้บรรทัด ซึ่งเราสามารถกำหนดหน่วยวัดเป็นนิ้ว , เซนติเมตร , จุด หรือ พิคา ก็ได้

หรือ เรียกใช้จากไอคอน

การกำหนดหน่วยวัด .....................ให้คลิกเมนู เครื่องมือ > ตัวเลือก

...........

1
[ กลับไปหน้าเมนูบทเรียน ] บทเรียนทัดไป