.11. ขั้นตอนการเข้าสูโปรแกรม Microsoft Word97

..................โปรแกม Microsoft Word 97 เป็นโปรแกรมประเภท Word Processor (ประมวลคำ) และอยู่ในกลุ่มโปรแกรมMicrosoft Office การใช้งาน Microsoft Word จะใช้งานด้านเอกสาร การพิมพ์ ออกแบบข้อความ หรือ สิ่งพิมพ์ต่างๆ

.......มีขั้นตอนการเข้าสู่โปรแกรม เพื่อเรียกใช้งาน ดังนี้ คือ ใช้เม้าส์คลิกที่ปุ่ม Start ของแถบงานหรือ Taskbar.......จากนั้นเลื่อนเมาส์ตรงขึ้นไปที่ Programs แล้วเลื่อนต่อไปทางขวา เพื่อเลือกไปที่ Microsoft Word

........รูปแบบคำสั่ง : Start > Programs > Microsoft Word

2. การเปลี่ยนเมนูภาษาไทย-อังกฤษ

........เปลี่ยนเมนูภาษา เป็นการสลับภาษาไทย-อังกฤษบนเมนูบาร์ของโปรแกรม Microsoft Office มีขั้นตอน ดังนี้
........1. คลิก Start > Programs >
........2. คลิก เลือกภาษา ดังภาพ >

........3. จากนั้นคลิกปุ่ม OK

3. ส่วนประกอบของโปรแกรม

ส่วนที่ 1 ชื่อโปรแกรม แถบรายการคำสั่งและเครื่องมือจัดการเอกสาร

........จำแนกส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม

........ 1. แถบชื่อโปรแกรมและชื่อแฟ้มเอกสาร (Title bar) :
สำหรับการเปิดใช้โปรแกรมครั้งแรกนั้น ชื่อแฟ้ม โปรแกรมจะตั้งให้เองโดยอัตโนมัติ คือ
เอกสาร1
..........ส่วนทางด้านขวา เป็นส่วนควบคุมโปรแกรม ได้แก่
........... ย่อขนาดหน้าต่างโปรแกรม (Minimize) ขยายขนาดหน้าต่างโปรแกรม (Maximize)
........... ปิดหน้าต่างโปรแกรม (Close)

..........2. แถบรายการคำสั่ง (Menu bar) : เป็นรายการคำสั่งหลัก เพื่อเลือกใช้คำสั่งย่อยต่างๆ ในการจัดการเอกสารตามแบบที่ผู้ใช้ต้องการ ในบางคำสั่งย่อยจะมีแถบเครื่องมือเป็นสัญรูป หรือ Icon (ไอคอน) แทน ซึ่งผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อนำมาใช้ได้จากแถบเครื่องมือ และมีชื่อ คีย์ลัด(Hotkey) แสดงอยู่ด้วย

..........3. แถบเครื่องมือ (Tool bar) : เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สัญรูป หรือ Icon(ไอคอน)เมื่อนำเมาส์ไปบนไอคอน (ไม่ต้องคลิกเมาส์) จะมีชื่อของไอคอนนั้นๆ แสดงเป็นภาษาไทยแถบเครื่องมือที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft Word97 ได้แก่ ........

1.แถบเครื่องมือมาตรฐาน ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่งสร้าง , เปิด , บันทึก | พิมพ์ ,ตัวอย่างก่อนพิมพ์ , การสะกดและไวยากรณ์ , สลับอักขระภาษาอังกฤษ/ไทย , พจนานุกรม | ตัด , คัดลอก , วาง , จัดรูปแบบตัววาดรูป | เลิกทำ , ทำซ้ำ | แทรกการเชื่อมโยงหลายมิติ , แถบเครื่องมือเวบ | ตารางและเส้นขอบ, แทรกตาราง , แผ่นงาน Microsoft Excel , สดมภ์ (คอลัมน์) , รูปวาด (เรียกใช้แถบเครื่องมือ รูปวาด)| แมปอักษร , ซ่อน/แสดง เครื่องหมายจบบรรทัด , ย่อ-ขยาย (หน้าเอกสาร) | ผู้ช่วย office

2.แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่ง ลักษณะ (เอกสาร) , แบบอักษร , ขนาดแบบอักษร | ตัวหนา , ตัวเอียง , ขีดเส้นใต้ | จัดชิดซ้าย , กึ่งกลาง , จัดขวา , ชิดขอบ , จัดคำแบบไทย | ลำดับเลข , สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย , ลดการเยื้อง , เพิ่มการเยื้อง | เส้นขอบ , เน้น (คำ/ข้อความ) , สีแบบอักษร

3.แถบเครื่องมือรูปวาด ประกอบด้วย สัญรูปในคำสั่ง รูปร่างอัตโนมัติ , เส้น , ลูกศร , สี่เหลี่ยม , รูปใข่ (วงรี) , กล่องข้อความ, แทรกข้อความศิลป์ | เติมสี , สีเส้น , สีแบบอักษร , ลักษณะเส้น ,ลักษณะเส้นประ , ลักษณะลูกศร , เงา , สามมิติ

ส่วนที่ 2 หน้าเอกสาร ประกอบด้วย ตัวกระพริบ (Cursor) , แถบเลื่อนหน้าขึ้น-ลง และซ้าย-ขวา และมุมมองเอกสาร

ส่วนที่ 3 แถบสถานะการทำงาน

........ประกอบด้วย
........สถานะการบอกเลขหน้า ( หน้า 1 ) , เลขส่วน , จำนวนหน้าปัจจุบันกับจำนวนหน้าทั้งหมด (1/2) , ที่ความห่างจากขอบกระดาษ ด้านบน ( 5.7") , เลขบรรทัด (15) , เคาะที่ในบรรทัด (1)

[ กลับไปหน้าเมนูบทเรียน ] บทเรียนถัดไป
1