<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ..... ---->

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วิสัยทัศน์ ( Vision )

จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความเป็นไทยและวิถีปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยการบริหารจัดการระบบคุณภาพและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ ( Mission )
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและคุณลักษณะเป็นไปตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาและ
จุดเน้นของโรงเรียน
2. พัฒนาสถานศึกษาด้วยการบริหารจัดการระบบคุณภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3. พัฒนาส่งเสริมครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลคุณภาพ

 

เป้าประสงค์ ( Goal )
1 . ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และสามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้
2 . ผู้เรียนมี มีทักษะการคิด การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีและสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
3 . ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความ
คิด ผลิตผลงานสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก
4 . สถานศึกษามีการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
5 . สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบริการที่เอื้อต่อการเรียนรู้
6 . ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์ สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ คนดี ศรีสุวรรณ ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ โครงงานเด่น ”