<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ..... ---->

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม

วิสัยทัศน์ ( Vision )

จัดการศึกษาเพื่อปลูกฝังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามมาตรฐานองค์กร และพัฒนาสู่มาตรฐานสากลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

พันธกิจ ( Mission )

มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน การบริการวิชาการเพื่อชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

เป้าประสงค์ ( Goal )

๑.จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง ๒๕๕๑เพิ่มเติมความรู้ตาม
ยุทธศาสตร์และ จุดเน้น ของสถานศึกษา ๒.จัดการศึกษาตามมาตรฐานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ มาตรฐานการประเมินภายนอก
๓. มีการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๔. วิจัยพัฒนาสื่อการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๕. เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบริการโรงเรียน
ในพื้นที่ ชุมชน และสังคม
๖.จัดการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อทะนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรม ค่านิยมและขนบธรรม เนียมที่ดีตามวิถีไทย

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1) รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์ สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการทำงาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“ คนดี ศรีสุวรรณ ”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

“ โครงงานเด่น ”