<---- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต ์ Science School ---->

 

 

จุดหมาย

1.    เพื่อผลิตและพัฒนานักเรียน ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์

2.  ให้นักเรียนสามารถ  คิดเป็น  ทำเป็น  แก้ปัญหาเป็นโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3.  ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สอนคิดค้นวิจัย   เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   และเผยแพร่  

องค์ความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

               1. นักเรียนมีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหาและจัดการอย่างเป็นระบบ 

รู้วิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อและแหล่งการศึกษาต่างๆ

               2. นักเรียนมีความรู้และมีทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ  สิ่งแวดล้อมเพียงพอ

ต่อการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองหรือศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา     รวมทั้งรู้จักเลือกใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและตระหนักถึงความสำคัญของการรัก

ษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายวิชาช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

รายวิชาพื้นฐาน

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว 31101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว 32101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว 33101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว 31201

โครงงานวิทยาศาสตร์

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว 32202

สารเคมีกับชีวิต

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว 33201

ไฟฟ้าและเครื่องอำนวย ความสะดวก

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

รายวิชาช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

รายวิชาพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ว41101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว41102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

ว42101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว42102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ว43101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว43102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

รายวิชาเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

 

 

ว 40201

ฟิสิกส์ 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40221

เคมี 1

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40241

ชีววิทยา 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40202

ฟิสิกส์ 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40222

เคมี 2

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40242

ชีววิทยา 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

 

 

ว 40203

ฟิสิกส์ 3

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40223

เคมี 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40243

ชีววิทยา 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40281

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40204

ฟิสิกส์ 4

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40224

เคมี 4

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40244

ชีววิทยา 4

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40282

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

ว 40205

ฟิสิกส์ 5

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40225

เคมี 5

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40245

ชีววิทยา 5

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40283

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40206

ฟิสิกส์ 6

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40226

เคมี 6

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ว 40246

ชีววิทยา 6

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ว 40284

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว 31101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ สารในชีวิตประจำวัน การจำแนกสาร สารเนื้อเดียว สารเนื้อผสม สารละลาย สารแขวนลอย คอลลอยด์ กรด - เบส สารที่ใช้ในการทำความสะอาด การแยกสาร ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์ การสร้างอาหารของพืช ระบบลำเลียงในพืช การสืบพันธุ์ การขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มผลผลิต พฤติกรรมและการตอบสนองของพืชต่อสิ่งเร้า แรง โมเมนต์ของแรง คาน แรงเสียดทาน การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่ในแนวโค้ง การตกแบบอิสระ การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ การเคลื่อนที่เป็นวงกลมในวงโคจรของดาวเทียม การเคลื่อนที่แบบคาบ งาน พลังงาน พลังงานความร้อน สมดุลความร้อน ผลของความร้อน การถ่ายโอนความร้อน ส่วนประกอบและการแบ่งชั้นบรรยากาศ อุณหภูมิของอากาศ ความชื้น ความกดอากาศ ลมฟ้าอากาศและอุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การพยากรณ์อากาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว 32101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของระบบร่างกายสัตว์และมนุษย์ การเจริญเติบโตของสัตว์ และมนุษย์ อาหาร ความสำคัญของอาหารต่อเพศและวัย สารในสิ่งเสพติด ธาตุ และ สารประกอบ การเปลี่ยนแปลงของสารเกี่ยวกับสารละลาย การเปลี่ยนสถานะ การเกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจำวัน ประโยชน์ โทษและผลต่อสิ่งแวดล้อม การสะท้อนและการหักเหของแสง การเกิดภาพจากกระจกเงาและเลนส์ เลเซอร์ และเส้นใยนำแสง ความสว่างและการมองเห็น โลกของเรา แร่ หิน การเปลี่ยนแปลงบนเปลือกโลก ดิน น้ำ ทรัพยากรธรณี

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะ หาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว 33101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

3 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรม ความหลากหลายทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพ สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางไฟฟ้า การต่อวงจรไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน พลังงานไฟฟ้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ส่วนประกอบของระบบสุริยะ กลุ่มดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ เทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม ยานอวกาศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ว 31201

โครงงานวิทยาศาสตร์

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย วิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 13 ทักษะ ความหมาย และประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ วิธีการ ขั้นตอน ของการทำโครงงานประเภทต่างๆ ตลอดจน การเขียนและการประเมินโครงงาน และการนำเสนอผลงานของกลุ่มและของตนเองในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นสากล สามารถนำความรู้ไปใช้ในในการแก้ปัญหาต่างๆได้

โดย การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และ ค่านิยมที่เหมาะสม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว 32202

สารเคมีกับชีวิต

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ สารที่ใช้ทำความสะอาด การใช้งานที่แตกต่างกัน ความสามารถในการทำความสะอาดกับสารที่เป็นองค์ประกอบ สมบัติขององค์ประกอบบางชนิดในสารทำความสะอาด การเลือกใช้สารทำความสะอาด การกำจัดสารทำความสะอาดหลังใช้งาน สมบัติและวัตถุประสงค์ของการใช้สารเติมแต่งอาหาร สารที่ใช้ในการถนอมอาหาร สารหรือวัตถุเจือปนในอาหาร การเลือกใช้สารเติมแต่งอาหาร ปริมาณของสารที่อนุญาตให้ใช้ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายและผลต่อสิ่งแวดล้อม ประเภทของเครื่องสำอาง ขั้นตอนการผลิตเครื่องสำอางในระดับอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง พลาสติก สมบัติ ประเภท และแห่งกำเนิดพลาสติก

โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มี ความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ว 33201

ไฟฟ้าและเครื่องอำนวย ความสะดวก

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ปี

2 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ หลักการทำงานของทัศนูปกรณ์ หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องกลอย่างง่าย เช่น คาน ล้อ เพลา พื้นเอียง รอก ลิ่ม สกรู สายพาน เกียร์ เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ก๊าซโซลีน เครื่องยนต์ดีเซลสมบัติเบื้องต้นของสารกึ่งตัวนำ การสร้างชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจ ตรวจสอบ และการประกอบวงจรวิทยุ และวงจรอื่นๆ พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่แผ่มาถึงผิวโลก หลักการทำงานของเซลล์สุริยะ การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม น้ำ คลื่นน้ำในทะเล และความร้อนใต้พิภพ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 พื้นฐาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ว 41101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ แบบจำลองอะตอมที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างอะตอม อนุภาคมูลฐานของอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ ความสัมพันธ์ระหว่างอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดกับสมบัติของธาตุ ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารในเรื่องจุดเดือด จุดหลอมเหลว และสถานะกับแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ศึกษาปฏิกิริยาเคมีทั่วไปที่พบในชีวิตประจำวัน ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี การควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 41102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ ประวัติพันธุศาสตร์ หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม พันธุประวัติ ความผิดปกติและการแปรผันของยีน และโครโมโซม มิวเตชัน ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการคัดเลือกพันธุ์โดยธรรมชาติและมนุษย์ เทคโนโลยีชีวภาพที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายของระบบนิเวศ ภาวะสมดุลในระบบนิเวศ การสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา วางแผน และลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน เพื่อป้องกันการแก้ไขปัญหาเฝ้าระวังอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาดุลยภาพของเซลล์ กลไกในการรักษาดุลยภาพของร่างกาย เทคโนโลยีในการรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ ยีน โครโมโซม การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ว 42101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา และวิเคราะห์ กระบวนการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางกายภาพ ระบบหน่วยระหว่างชาติ แรงประเภทต่างๆ ในธรรมชาติ การเคลื่อนที่แบบต่างๆ เช่น การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ เช่นการเคลื่อนที่แบบแนวตรง การเคลื่อนที่แนว 2 มิติ เช่น การเคลื่อนที่แนววงกลม โปรเจคไทล์ แบบฮาร์มอนิก แรงดึงดูดระหว่างมวล การเคลื่อนที่ของวัตถุภายใต้แรงดึงดูดของโลก ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบต่างๆ คลื่นกล คลื่นน้ำ คลื่นเสียง สมบัติของคลื่น เสียงและการได้ยิน

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย เพื่อให้มีความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้

เพื่อพัฒนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความคิด และกระทำด้วยจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 42102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 4

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ การเคลื่อนที่ของอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่แบบต่างๆ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคในนิวเคลียส ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ฟิวชัน ฟิชชัน กัมมันตภาพรังสี ไอโซโทป และการใช้ประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ รวมถึงผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ และจริยธรรม ที่ดี

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ว 43101

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 5

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ องค์ประกอบ สมบัติ ประโยชน์ และปฏิกิริยาของไขมัน น้ำมัน กรดไขมัน โปรตีน กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต และกรดนิวคลีอิก การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นลำดับส่วนน้ำมันดิบ ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการแยก และการกลั่นลำดับส่วน อันตรายหรือ มลภาวะที่เกิดขึ้นจากสารผลิตภัณฑ์ ศึกษาการเกิดและสมบัติของพอลิเมอร์ การนำพอลิเมอร์ไปใช้

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

ว 43102

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 6

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของธรณีภาค ปรากฏการณ์ทางธรณี ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม ร่องรอยความเป็นมาของโลก โดยอาศัยซากดึกดำบรรพ์ การเปรียบเทียบชั้นหิน อายุของหิน วิวัฒนาการของกาแลกซีเอกภพ พลังงานของดาวฤกษ์ที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน ตำแหน่งของโลกในระบบสุริยะ และในกาแลกซี ความกว้างใหญ่ของเอกภพเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้ในการศึกษาปรากฏการณ์ต่าง ๆ บนโลกและในอวกาศ

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ และจิตวิทยาศาสตร์ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานช่วงชั้นที่ 4 เพิ่มเติม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ว 40221

เคมี 1

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ระบบปิด ระบบเปิด อัตราส่วนโดยมวลของธาตุที่รวมกันเป็นสารประกอบ กฎสัดส่วนคงที่ มวลอะตอม มวลโมเลกุล โมล จำนวนอนุภาคต่อโมลของสาร จำนวนโมลกับมวลของสาร ปริมาตรต่อโมลของก๊าซ ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวลและปริมาตรสูตรเคมี สมการเคมี สถานะของก๊าซ สมบัติของก๊าซ ปริมาตรของก๊าซ กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล การแพร่ของก๊าซ เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับก๊าซ ของแข็งของเหลว

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์

 

ว 40201

ฟิสิกส์ 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ธรรมชาติของวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ขอบเขตของวิชาฟิสิกส์ ปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วยมาตรฐานสากล ตัวนำหน้าหน่วยตามมาตรฐานของระบบเอสไอ หน่วยที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย การวัด ความคาดเคลื่อนในการวัด เลขนัยสำคัญ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ปริมาณทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ การบอกตำแหน่งของวัตถุในหนึ่งมิติโดยเทียบกับจุดอ้างอิง ในระบบแกนมุมฉาก ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็วและความเร็วเฉลี่ย อัตราเร็วและความเร็วขณะหนึ่ง การเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีที่ความเร่งเป็นค่าคงตัว การเคลื่อนที่สองมิติ การเคลื่อนที่สามมิติ เวกเตอร์ตำแหน่ง เวกเตอร์ ความเร็วในสองมิติ ความเร่งในสองมิติ ความเร็วสัมพัทธ์ กรอบอ้างอิงเฉื่อย กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม


ว 40241

ชีววิทยา 1

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต กระบวนการทางชีววิทยา และการทำงานของ นักวิทยาศาสตร์ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โครงสร้างและหน้าที่ของสารอนินทรีย์ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การเกิดปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต การทำงานของเอนไซม์ ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์ โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ ส่วนประกอบและหลักการทำงานของกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน การลำเลียงสารผ่านเซลล์ การสื่อสารระหว่างเซลล์ การแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส การชราภาพของเซลล์ การเปลี่ยนสภาพของเซลล์ ความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40222

เคมี 2

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลพันธะโควาเลนต์ การเขียนสูตร การเรียกชื่อสารโควาเลนต์ พลังงานพันธะ ความยาวพันธะ โครงสร้างของโมเลกุลโควาเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สภาพมีขั้ว โครงผลึกร่างตาข่าย พันธะไอออนิก การเกิดพันธะไอออนิก โครงสร้างของสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก สมการไอออนิก สมบัติของธาตุตามหมู่และตาบคาบ ขนาดของอะตอม พลังงานไอออไนเซชัน อิเล็คโทรเนกาวิตี้ เลขออกซิเดชัน สมบัติของสารประกอบของธาตุตามคาบ ปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบของธาตุตามหมู่ ธาตุกัมมันตรังสี ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ครึ่งชีวิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารกัมมันตรังสี การทำนายตำแหน่ง และสมบัติของธาตุในตารางธาตุ

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40202

ฟิสิกส์ 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ งาน กำลัง พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ กฏการอนุรัษน์พลังงานกล การประยุกต์ กฏการอนุรักษ์พลังงานกล กฏสากลของการอนุรักษ์พลังงาน เครื่องกล โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม การดลและแรงดล การชนแบบยืดหยุ่น การชนแบบไม่ยืดหยุ่น การชนในสองมิติ การหมุน ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุม ทอร์กกับการเคลื่อนที่แบบหมุน โมเมนต์ความเฉื่อย การแกว่งของวัตถุ สภาพสมดุล เงื่อนไขของสมดุล โมเมนต์ของแรงหรือทอร์ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบ เสถียรภาพของ สมดุล การนำหลักการสมดุลไปประยุกต์ใช้ สภาพยืดหยุ่น ความเค้น และความเครียด มอลูลัสของยัง ความทนแรงของวัตถุ

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40242

ชีววิทยา 2

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหารของจุลินทรีย์ การย่อยอาหาร และการสลายสารอาหารเพื่อให้ได้พลังงานในร่างกายของสัตว์และมนุษย์ ส่วนประกอบและหน้าที่ของทางเดินอาหารแต่ละส่วนในร่างกายของคน การดูดซึมสารอาหาร สาเหตุบางประการที่ทำให้เกิดความผิดปกติของทางเดินอาหาร กระบวนการสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจนและแบบไม่ใช้ออกซิเจน การสลายสารอาหารในกระบวนการหมักแอลกอฮอล์ กระบวนการหมักกรดแลกติก การรักษาดุลยภาพของร่างกายสัตว์และมนุษย์ โครงสร้างและกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานของระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง การสร้างภูมิคุ้มกัน ความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับไตและโรคของไต

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ว 40203

ฟิสิกส์ 3

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ความหนาแน่น ความดันในของเหลว เครื่องมือวัดความดัน ความดันกับชีวิตประจำวัน กฎของพาสคัลและเครื่องอัดไฮดรอลิก แรงลอยตัว หลักของอาร์คิมีดิส ความตึงผิว ความหนืด การไหลของของไหลอุดมคติ สมการความต่อเนื่อง สมการของแบร์นูลลี การประยุกต์สมการของ แบร์นูลลี ความร้อน การขยายตัวของวัตถุเนื่องจากความร้อน การเปลี่ยนสถานะของสาร การถ่ายโอนความร้อน การแผ่รังสีความร้อน กฏของบอยล์ กฎของชาร์ลส์ กฏของแก๊ส ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส พลังงานภายในของระบบ เครื่องยนต์แบบต่างๆ ไอน้ำในอากาศและความดันไอ การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก อย่างง่าย ชนิดของคลื่น คลื่นผิวน้ำ การซ้อนทับของคลื่น สมบัติของคลื่น คลื่นนิ่ง การสั่นพ้อง

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40223

เคมี 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ การเตรียมสารละลายสถานะของสารละลาย การบอกความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่างๆ สมบัติบางประการของสารละลายที่แตกต่างจากสารบริสุทธิ์ การเกิดปฏิกิริยา เคมีกับการเปลี่ยนแปลงพลังงาน ปริมาณสัมพันธ์ของสารในสมการเคมี แนวคิดในการเกิดปฏิกิริยาเคมี ปัจจัยที่มีผลต่อปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลง

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40243

ชีววิทยา 3

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ มีกระดูกสันหลัง ส่วนประกอบและหน้าที่ของกระดูกของคน ชนิดของข้อต่อ การทำงานของข้อต่อ ลักษณะ ตำแหน่ง และหน้าที่ของกล้ามเนื้อยึดกระดูก กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อเรียบ การทำงานของกล้ามเนื้อ การรับรู้และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว และสัตว์มีกระดูกสันหลัง ส่วนประกอบและหน้าที่ของเซลล์ประสาท การเกิดกระแสประสาท โครงสร้างและหน้าที่ของสมองและไขสันหลัง การทำงานของระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนวัติ โครงสร้างและการทำงานของอวัยวะรับสัมผัส โครงสร้างและหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ ฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไร้ท่อ กลไกการควบคุมการทำงานของฮอร์โมน ความแตกต่างของฮอร์โมนและฟีโรโมน การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การสืบพันธุ์ของคน กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม การใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและสัตว์บางชนิด การเจริญเติบโตของคน ความผิดปกติของการตั้งครรภ์และสภาวะบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การทดลอง การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40281

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษาถึงการจัดระบบในร่างกายตั้งแต่ระดับเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ จนถึงระบบต่างๆ ให้เข้าใจถึงการแบ่งหน้าที่และประสานงานกันในร่างกาย จากนั้นจะได้ศึกษาระบบห่อหุ้มร่างกาย ระบบโครงกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ในระบบห่อหุ้มร่างกาย ศึกษาถึงลักษณะโครงสร้าง ส่วนประกอบและหน้าที่สำคัญๆ ของผิวหนัง เล็บและขน ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผิวหนัง เล็บและขน การแก้ไขป้องกันและการบำรุงรักษาผิวด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ในระบบโครงกระดูกก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับกระดูกที่มีอยู่ในร่างกาย ทดลองศึกษาส่วนประกอบและหน้าที่สำคัญของกระดูก การบำรุงรักษากระดูกให้แข็งแรง ตลอดจนเรื่องของข้อต่อที่มีผลต่อลักษณะการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกาย ตลอดจนศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท สมอง ไขสันหลัง และปฏิกิริยา รีเฟลกซ์ต่างๆ

โดยใช้กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40204

ฟิสิกส์ 4

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ธรรมชาติของเสียง อัตราเร็วของเสียง การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ความเข้มเสียง

และการได้ยิน ระดับความเข้มเสียง มลภาวะของเสียง ระดับเสียง คุณภาพเสียง ความถี่ธรรมชาติ การสั่นพ้องของเสียง บีตส์และคลื่นนิ่งของเสียง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์ คลื่นกระแทก การประยุกต์เรื่องเสียงไปใช้ประโยชน์ แสง การแทรกสอดของแสง การเลี้ยวเบนของแสง เกรตติง การกระเจิงของแสง การเคลื่อนที่และอัตราเร็วของแสง การสะท้อนของแสง การหักเหของแสง ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวกับแสง ทัศนอุปกรณ์ ความสว่าง การดูวัตถุที่มีความสว่างมาก การดูวัตถุที่มีความสว่างน้อย การมองเห็นสี การผสมสี

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การอภิปรายและอธิบาย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40224

เคมี 4

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมีที่ผันกลับได้ การดำเนินเข้าสู่ภาวะสมดุล คำนวณค่าคงที่ สมดุล การรบกวนสมดุล ผลของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น ความดัน และอุณหภูมิที่มีต่อภาวะสมดุล การใช้หลักของเลอชาเตอลิเอในอุตสาหกรรม ศึกษาสมบัติของสารละลายกรดและสารละลายเบส ทฤษฎีกรด - เบส ของ อาร์เรเนียส , เบรินสเตด – ลาวรี , ลิวอิส การแตกตัวของกรด - เบส การคำนวณค่าคงที่สมดุลของกรดและเบส pH ของสารละลาย อินดิเคเตอร์ของกรดและเบส ปฏิกิริยาระหว่างกรดและเบส สภาพความเป็นกรด - เบสของสารละลายเกลือ การไทเทรต องค์ประกอบและสมบัติของสารละลายบัฟเฟอร์

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ นำความรู้ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ว 40244

ชีววิทยา 4

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับ โครงสร้างและหน้าที่ของพืชมีดอก กระบวนการสังเคราะห์แสง ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในกระบวนการสังเคราะห์แสง รงควัตถุที่ใช้ในการสังเคราะห์แสง ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์แสง การแลกเปลี่ยนก๊าซของพืช การคายน้ำ การลำเลียงของพืช การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก การเจริญเติบโต วัฏจักรชีวิตของพืช การตอบสนองของพืช

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ว 40205

ฟิสิกส์ 5

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ แรงกระทำระหว่างอนุภาคที่มีประจุ พลังงานศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ไฟฟ้า งานในการเคลื่อนประจุ สนามไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้าในทรงกลม และนอกทรงกลมที่ประจุกระจายบนผิว ทรงกลม ตัวเก็บประจุ การต่อตัวเก็บประจุแบบอนุกรมและแบบขนาน การเหนี่ยวนำไฟฟ้า กับการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ แรงเคลื่อนไฟฟ้า กฏของโอห์ม กฏของเคอร์ชอฟฟ์ วงจรวีทสโตรบริดจ์ แรงกระทำต่ออนุภาค ลวดตัวนำที่มีประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่กระทำต่อขดลวดที่มี กระแสไฟฟ้าผ่าน ฟลักซ์แม่เหล็ก เครื่องกำเนิดไฟฟ้า หม้อแปลง ไฟฟ้ากระแสสลับ ความสัมพันธ์ของ ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวเหนี่ยวนำในไฟฟ้ากระแสสลับ

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40225

เคมี 5

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาวิเคราะห์ ปฏิกิริยาเคมีที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอน ปฏิกิริยารีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี หลักการทำงานและปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กัลวานิก การวัดศักย์ไฟฟ้าของเซลล์กัลวานิก การหาค่าศักย์ไฟฟ้ามาตรฐานของครึ่งเซลล์ และการนำไปใช้ ศึกษาเซลล์กัลวานิกชนิดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ส่วนประกอบ หลักการ และปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในเซลล์อิเล็กโทรไลต์ การชุบโลหะ การทำโลหะให้บริสุทธิ์ ศึกษาการผุกร่อนของโลหะ และวิธีป้องกัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมี

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ สามารถตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40245

ชีววิทยา 5

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ลักษณะทางพันธุกรรม ความแปรผันทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้อม กฏของเมนเดล ความหมายของคำที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม รูปร่างลักษณะโครโมโซม ลักษณะของโครโมโซม ความสำคัญของโครโมโซม อธิบายแบบแผนการถ่ายทอด ของยีนในออโตโซม และยีนในโครโมโซม โครงสร้างทางเคมีของ DNA บอกสมบัติทางพันธุกรรม ความสัมพันธ์ของ DNA RNA โปรตีน การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต หลักฐานที่สนับสนุนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต กลไกการเกิดวิวัฒนา ผลกระทบของการพัฒนาของโลกต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ลำดับวิวัฒนาการของมนุษย์ การจำแนกหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้ไดโตมัสคีย์ การเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตแต่ละหมวดหมู่ใน อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีผลต่อมนุษย์ ซึ่งจำเป็นต้องศึกษา และอนุรักษ์ไว้มิให้สูญพันธุ์

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40283

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของวัตถุ โดยใช้สมบัติของแสงเป็นเกณฑ์ วัตถุทึบแสง วัตถุโปร่งแสง วัตถุโปร่งใส ความสามารถในการดูดกลืนแสงสีของวัตถุชนิดต่างๆ การผสมแสงสี สีที่ปรากฏบนฟิล์มสีแต่ละชนิด สีที่ได้จากธรรมชาติ สีสังเคราะห์ การใช้สีผสมอาหาร สีเคลือบผิว

การย้อมผ้า

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40206

ฟิสิกส์ 6

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับ โครงสร้างอะตอม แบบจำลองอะตอม การวัดประจุไฟฟ้า และมวลอิเล็กตรอนจากการทดลองของทอมสัน และมิลลิแกน ปรากฏการณ์โพโตอิเล็กตริก ปรากฏการณ์คอมพ์ตัน รังสีเอกซ์ หลักทวิภาพของคลื่นและอนุภาค กลศาสตร์คอมพ์ตัน กัมมันตรังสี ไอโซโทป ปฏิกิริยานิวเคลียร์ พลังงานนิวเคลียร์

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40226

เคมี 6

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1.5 หน่วยการเรียน

ศึกษาสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การเขียนสูตรโครงสร้างการเกิดไอโซเมอร์ สมบัติบางประการ เช่น การละลายน้ำ จุดเดือด จุดหลอมเหลว สมบัติการเผาไหม้ การฟอกสีโบรมีนและโพแทสเซียมเปอร์มังกาเนตของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประเภท แอลเคน แอลคีน แอลไคน์ และอะโรมาติก ศึกษาการเขียนสูตร การเรียกชื่อ สมบัติของสารประกอบที่มีหมู่อะตอมแสดงสมบัติเฉพาะได้แก่ แอลกอฮอล์ กรดอินทรีย์ เอสเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน เอมีนและเอไมด์ ศึกษาสาร ชีวโมเลกุล โดยเฉพาะไขมัน โปรตีนและคาร์โบโฮเดรตทางด้านองค์ประกอบ การเกิดปฏิกิริยาเคมี สมบัติและปัจจัยที่มีผลต่อสารชีวโมเลกุล แหล่งที่พบ ศึกษาอุตสาหกรรมแร่ที่มีในประเทศ อุตสาหกรรมเซรามิกส์ การผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ สารฟอกขาว โซดาแอช อุตสาหกรรมการผลิตปุ๋ย

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบการสืบค้นข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ โดยเลือกวิธีการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40246

ชีววิทยา 6

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ ระบบนิเวศ ชนิดของระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต การปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ หน้าที่ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ ความแตกต่างของการถ่ายทอดพลังงาน ปิรามิดอาหาร การหมุนเวียนของสารที่สำคัญในระบบนิเวศ ประชากร การเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิต ความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศ และดุลยภาพของระบบนิเวศ มนุษย์กับสภาวะแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

ศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 

ว 40284

วิทยาศาสตร์กายภาพ

2 ชั่วโมง / สัปดาห์ / ภาคเรียน

1 หน่วยการเรียน

ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของวัตถุ โดยใช้สมบัติของแสงเป็นเกณฑ์ วัตถุทึบแสง วัตถุโปร่งแสง วัตถุโปร่งใส ความสามารถในการดูดกลืนแสงสีของวัตถุชนิดต่างๆ การผสมแสงสี สีที่ปรากฏบนฟิล์มสีแต่ละชนิด สีที่ได้จากธรรมชาติ สีสังเคราะห์

การใช้สีผสมอาหาร สีเคลือบผิว การย้อมผ้าศึกษาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 กลับหน้าหลัก

 

 

 

 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม a512/1 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 32 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

โทร:02-424-1671,02424-6873 << Web master by Anocha Utumsakulrat email :: nocha_spyred@hotmail.com ,>>