5. โครมาโทกราฟี

โครมาโทกราฟี เป็นวิธีทำสารให้บริสุทธิ์

หรือเป็นวิธีแยกสารออกจากกันวิธีหนึ่ง

โครมาโทกราฟีใช้แยกสารได้และใช้วิเคราะห์สารได้อีกด้วย

ระยะทางที่สารเคลื่อนที่อัตราการเคลื่อนที่ของสารบนตัวดูดซับ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการละลายของสารนั้นใน ตัวทำละลายและความสามารถในการถูกดูดซับของตัวดูดซับที่มีต่อสารนั้น

สารที่ละลายได้ดี และถูกดูดซับได้น้อย สารนั้นจะเคลื่อนที่ได้เร็ว

สารที่ละลายได้น้อย และถูกดูดซับได้ดี สารนั้นจะเคลื่อนที่ได้ช้า

 

เนื้อหาบทเรียน

โครงสร้างของอะตอมและสมบัติของสาร


แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม

ใบงาน หน่วยที่ 1

บทที่ 2 แบบจำลองอะตอมรูปแบบต่างๆ

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

เแบบจำลองอะตอมของโบร
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

ใบงาน หน่วยที่ 2

บทที่3 พลังงานไอออไนเซชัน

ใบงาน หน่วยที่ 3

บทที่ 4 การจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่

ใบงาน หน่วยที่ 4

บทที่ 5 การแยกสารหรือการทำให้สารบริสุทธิ์

ใบงาน หน่วยที่ 5

แบบทดสอบหลังเรียน