ใบงานหน่วยที่ 2

แบบจำลองอะตอมรูปแบบต่างๆ

ำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ส่งทาง

E-mail : nocha_spyred@hotmail.com

โดยสืบค้นจากเว็บไซท์ ที่เกี่ยว ข้องกับเนื้อหา 1- 2 แหล่ง

1.แบบจำลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2. แนวคิดเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของดอลตัน ทอมสัน และรัทเทอร์ฟอร์ดแตกต่างกันอย่างไร
3. นักเรียนบอกได้หรือไม่ว่าอิเล็กตรอน โปรตอน และนิวตรอน มีสมบัติใดคล้ายคลึงกัน และอนุภาคชนิดใดบ้างที่มีผลต่อมวลของอะตอม 

เนื้อหาบทเรียน

โคงสร้างของอะตอมและสมบัติของสาร


แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่1 แนวคิดในการพัฒนาแบบจำลองอะตอม

ใบงาน หน่วยที่ 1

บทที่ 2 แบบจำลองอะตอมรูปแบบต่างๆ

แบบจำลองอะตอมของดอลตัน
แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

เแบบจำลองอะตอมของโบร
แบบจำลองอะตอมแบบกลุ่มหมอก

ใบงาน หน่วยที่ 2

บทที่3 พลังงานไอออไนเซชัน

ใบงาน หน่วยที่ 3

บทที่ 4 การจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่

ใบงาน หน่วยที่ 4

บทที่ 5 การแยกสารหรือการทำให้สารบริสุทธิ์

ใบงาน หน่วยที่ 5

แบบทดสอบหลังเรียน